Bangladesh Women's announced their squad for Women's Asia Cup 2024

Bangladesh Women’s announced their squad for Women’s Asia Cup 2024

Bangladesh squad: Nigar Sultana Joty (c), Nahida Akter (vc), Murshida Khatun, Dilara Akter, Rumana Ahmed, Ritu Moni, Marufa Akter, Jahanara Alam, Rabeya Khan, Sultana Khatun, Rubya Haider Jhelik, Shorna Akter, Ishma Tanjim, Sabikun Nahar Jesmin and Shorifa Khatun.